Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

  1. MIES Mediation & Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudende te Breda, is een eenmanszaak naar Nederlands recht. MIES Mediation & Advocatuur stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.
  2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan MIES Mediation & Advocatuur.
  3. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MIES Mediation & Advocatuur opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen de opdrachtgever en MIES Mediation & Advocatuur. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Niet alleen MIES Mediation & Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor de eventuele erfgenamen van diegenen die een beroep (zouden) kunnen doen op deze algemene voorwaarden. MIES Mediation & Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand, nadat deze door MIES Mediation & Advocatuur is aanvaard. Met de werkzaamheden zal een aanvang worden genomen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door MIES Mediation & Advocatuur is ontvangen, terwijl – indien van toepassing – tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt en eigen bijdrage en voorschot griffierechten en/of andere noodzakelijke kosten van derden zijn voldaan. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, aanvaard en uitgevoerd door MIES Mediation & Advocatuur. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing. De opdracht houdt uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis in maar een inspanningsverbintenis. MIES Mediation & Advocatuur overlegt zo mogelijk tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van de opdrachtgever. Het inschakelen van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Voor eventuele fouten van en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van de ingeschakelde derden is MIES Mediation & Advocatuur niet aansprakelijk. MIES Mediation & Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd om namens deze eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart MIES Mediation & Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen. Dit geldt zowel voor in Nederland als in het buitenland ingeschakelde derden. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs te tonen en het BSN nummer alsmede het documentnummer te verstrekken en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Wanneer in het kader van een door MIES Mediation & Advocatuur uitgevoerde opdracht, verleend door opdrachtgever, MIES Mediation & Advocatuur aansprakelijk wordt gesteld voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van MIES Mediation & Advocatuur beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door MIES Mediation & Advoatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 5 Honorarium

MIES Mediation & Advocatuur brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW, een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In de opdrachtbevestiging zal deze honorering worden bevestigd. Het honorarium dat MIES Mediation & Advocatuur in rekening brengt wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een jaarlijks vast te stellen uurtarief. MIES Mediation & Advocatuur is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. In beginsel brengt MIES Mediation & Advocatuur maandelijks haar werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Het uurtarief kan jaarlijks worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover de opdrachtgever reclameert aan MIES Mediation & Advocatuur kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Gefinancierde rechtsbijstand

Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van haar wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties (Basisregistratie Personen en Belastingdienst). Indien opdrachtgever in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand en hij/zij hiervoor in aanmerking wenst te komen dient opdrachtgever dit met MIES Mediation & Advocatuur overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is zelf gehouden de juiste gegevens aan te dragen. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Opdrachtgever gaat hier middels het tekenen van de opdrachtbevestiging voorafgaande aan de opdracht uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 7 Archivering

Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. MIES Mediation & Advocatuur zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies. Nadat een opdracht is afgerond en het dossier is gesloten wordt het dossier gedurende een termijn van 7 jaar digitaal bewaard. Er worden geen papieren stukken gearchiveerd. Na deze termijn van 7 jaar zal het dossier in beginsel worden vernietigd, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven dat het dossier aan hem/haar dient te worden geretourneerd. MIES Mediation & Advocatuur behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het toezenden van het dossier.

Artikel 8 Klachten

  1. MIES Mediation & Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. MIES Mediation & Advocatuur beschikt over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door MIES Mediation & Advocatuur worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van MIES Mediation & Advocatuur.
  2. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MIES Mediation & Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na de afronding van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u of wij uw/onze klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  3. Indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, zal het geschil door een van partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn met ingang van 1 januari 2020 van toepassing.

Volg mij op social media

MIES Mediation kan geen derdengelden ontvangen Digital: Sterke Zaak